عوامل اصلی اتلاف زمان

۱-نگرانی برای چیزی که دیگران می گویند.

۲-به تنهایی انجام دادن همه کارها.

۳-تکرارکردن اشتباهات قبل.

۴-منتظرماندن برای انگیزه.

۵-مقایسه کردن خودتان.

۶-نیمه کار گذاشتن کارها.

۷-نداشتن اولویت.

۸-کمال گرایی.

۹- ترسیدن

۱۰-غرزدن.

 

ایده، خلاقیت و نوآوری