هریک از ما اگر شناخت بهتری ازاستعدادهای خودداشته باشیم،

حتی در انتخاب شیوه ی استراحت شبانگاهی یا انتخاب تفریح آخر هفته ی خود هم ،بهتر عمل خواهیم کرد .

اما اگر استعدادهای خود را نشناسیم و در مسیر آنها حرکت نکنیم،حتی اگر رشد وپیشرفت را تجربه کنیم ،

بیش ار آنچه دیگران انرژی صرف کرده اند ،زمان  و انرژی صرف خواهیم کرد.

 

 

ایده،خلاقیت و نوآوری