فرهنگ مشتری چیست؟ چگونه فرهنگ مشتری را در یک شرکت گسترش دهیم؟  روش های مختلفی برای تعریف فرهنگ مشتری یک شرکت وجود دارد. من ابتدا به تعریف آکادمیک فرهنگ مشتری استناد می کنم ، ارائه شده توسط محقق ارتباط با مشتری ، دانیل ری.تعریف وی…