درس های مهم زندگی 

درس های مهم زندگی

 

#ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی