تبلیغات خلاقانه در شهر

تبلیغات خلاقانه در شهر

تبلیغات خلاقانه دز شهر

تبلیغات خلاقانه دز شهر

تبلیغات خلاقانه دز شهر

 

امروزه بیشتر تبلیغات از طریق بازاریابی دیجیتال انجام می شود. اما توجه به این نکته مهم

است که هنوز از تبلیغات چاپی استفاده می شود و فرصت های مختلفی برای استفاده از

تبلیغات رادیویی و تلویزیونی سنتی وجود دارد.تبلیغات خلاقانه همچنین نقش مهمی در

توسعه فروش و سهم بازار دارد.

 

ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه-تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#مدرس_کارآفرینی

#کارآفرینی