مدیرخلاق،سازمان خلاق را به وجود می آورد. 

ذهنتان را باز نگه دارید.

داشتن ذهن باز و افکار خلاقانه می تواند راه حل های بیشتری راخلق کند.

 

مدیر خلاق
Creative Director

ویژگیهای مدیران خلاق

۱-مسائل را به چشم چالش و فرصت می بینند، اینگونه میتوانند خلاقانه رفتار کنند و با ذهن باز به سوی حل مسائل بروند.

۲-به سبک خود توجه می کنند و دقت می کنند آیا شرایط خاصی وجود دارد که باعث کنجکاوی آنها شود و

آنها را مشتاق و علاقه مند کند، و یا شرایطی که حس غیر منطقی و ناپسند در آنها ایجاد کند. و

ببینند چه تفاوتی میان این مسائل و شرایط وجود دارد؟

۳-با ارتقاء سطح دانش و آگاهیشان، حس کنجکاوی خود را به کار می اندازند. به گرایش ها و

ایده های جدید توجه می کنند و دقت می کنند آنها چگونه بر صنعت یا سازمانشان تاثیر می گذارندو مهم ترین آنها را انتخاب می کنند.

۴-در هر مسئله ای می پرسند: چرا، کجا، با چه کسی، با چه چیزی، در چه زمانی و چگونه و

اینگونه به تحلیل شرایط می پردازند . پاسخ به این پرسش ها می تواند درک آنها

از چالش ها و رابطه ی آن با سایر مسائل را افزایش دهد.

۵-افراد خلاق سازمانشان را شناسایی می کنند. هنگامی که به خلاقیت بیشتری نیاز دارند،

از مشارکت آنها بهره می گیرندو با تفویض اختیار اقدام می کنند.

۶-سعی می کنند دریابند که دیگران چگونه به مسائل می نگرند. این کار به آنها کمک می کند

متوجه شوند که همیشه، بیش از یک راه برای درک و مشاهده ی یک مطلب وجود دارد.

۷-در بحران آرامش دارند تا بهترین راه حل را پیدا کنند.

مدیر خلاق
Creative Director

ویژگیهای مدیرخلاق،سازمان خلاق

بطور کلی میتوان گفت: مدیرانی که بیشترین خلاقیت را در رهبری نشان می‌دهند

افرادی انگیزه‌بخش و با اثرگذاری بالا، قاطع ومصمم و مستقل هستند و نکته‌ی مهم‌تر اینکه

از کنجکاو بودن هراس ندارندو در کار خود بااطمینان و آرمش بحران را باآرامش مدیریت می کنند.

 

ایده ،خلاقیت و نوآوری