تکنیک چه می شود اگر….؟ 

به طور کلی برای خلاقیت باید فکر، از قالب های ذهنی، شرایط موجود،

پیش فرض ها، عادات و استانداردها آزاد شود تا بتواند موضوع را از زوایای مختلف رویت

و ایده های جدیدی را تداعی کند. بر همین اساس این تکنیک کمک شایانی به آزاد سازی فکر

برای جمع آوری ایده های جدید می کند.

در واقع تکنیک چه می شود اگر … یک تکنیک خلاقیت ساده، مختصر و سریع است.

به این صورت که عبارت «چه می شود اگر…» را راجع به مسئله یا به طور کلی

راجع به آنچه در اطرافمان می بینیم به کارببریم و آن را به قدری تکرار و تمرین کنید

که برایتان یک عادت شود. از این تکنیک می توان برای یافتن افزایش قدرت خلاقیت

بدون داشتن موضوع به خصوصی استفاده کرد،ضمن اینکه به عنوان یک تفریح یا

شوخی و سرگرمی در همه ی اوقات قابل استفاده است.

تکنیک چه می شود اگر...

درباره تکنیک چه می شود اگر….؟ 

این تکنیک بسیار ساده است. آنقدر ساده که حتی وقتی در خیابان راه می روی،

در حال رانندگی هستی یا در ترفیک می توانی از آن استفاده کنی.

برای ایده یابی خیلی خوب جواب می دهد و ذهن را به تکاپو می اندازد،

شاید برای بعضی ها سخت به نظر برسد.

تکنیک مناسبی برای شروع تفکر خلاق است و یک ورزش ذهنی سبک است

که می تواند نقش گرم کردن را ایفا کند!

مثال های تکنیک چه می شود اگر….؟ 

 

چه می شد اگه سرما و و گرما وجود نداشته باشه

چی می شد اگه هیچ وقت نخوابیم.

چی می شد اگه هیچ وقت گرسنه نشیم.

چی می شد اگه می توانستیم زمان را جابه‌جا کنیم به گذشته یا آینده بریم.

چی می شد اگه با تاکسی می رفتیم کره ماه

چی می شد اگه مدرسه وجود نداشته باشه

چی می شد اگه محل کار اکثر آدما تو خونه باشه

چی می شد اگه همه هم دیگه رو بشناسن.

 

ایده ، خلاقیت و نوآوری