تصویر ذهنی و تقویت خلاقیت

درصورتیکه تصویر ذهنی خوبی نداشته باشید،به احتمال زیاد ،از حضور در اجتماعات ناراحت می شوید.

زمانیکه حتی دیگر از راه رفتن لذت نمی بریدو این فعالیت هم تبدیل به کارهای خسته کننده زندگی شما می شود 

دراصل مشکل شما تصویر نادرستی است که داریدو بدون اینکه بدانید ارزش خود را پایین می آورید.

تصویرذهنی

تصویر ذهنی و تقویت خلاقیت و ایده پردازی

 

این باررویه دیگری را در پیش گیرید:

۱- موفقیت های گذشته ، ولوجزیی و کم اهمیت را در ذهن خود مرور کنید.صحنه های موفقیت راتمام رنگی ببینید

و آن رااحساس کنید. رضایت ناشی از موفقیت را به یاد آورید،رضایت خاطر آن را احساس کنید.

و این موفقیت رابخشی از تصویر ذهنی خویش سازید.ناکامی هارافراموش کنید و تنها به این موفقیت بیاندیشید.

بزرگ نمایی و مبالغه هم لازم نیست ، زیرا این نیز در نهایت نقطه مقابل و معکوس حقاررت است .

به مبالغه نیازی نیست ، تنها این تصویر خوشایند را در ذهن خود زنده نگهدارید و احساس خوبی داشته باشید.

 

تصویرذهنی و تقویت خلاقیت با شادی

۲- حالا لحظه ی شیرین دیگری را در زهن مجسم کنید.به جای غبطه خوردن برشادی های دیگران ،

به موفقیت های خود بیاندیشید ، لحظات شادی را در ذهن خود ثابت نگهدارید. از این که به فکر خودتان هستید

احساس تقصیر نکنید.

 

تصویر ذهنی و تقویت خلاقیت بادرنظرگرفتن اهداف

۳-درحالیکه به تنهایی راه می روید، از ارتعاش ناشی از حرکت خودلذت ببرید ،

اعتمادبنفس خویش را به خاطر موفقیت های واقعی تقویت کرده ، هدفی برای باقیمانده روز در نظر بگیرید .

می خواهید چکارکنید؟ هدفی قابل دسترس انتخاب کنید و برنامه ای برای رسیدن به آن بریزید .

موانع منطقی سرراه را پیش بینی کنید ، به موانع احتمالی روحی خودتان هم فکر کنید .

آیا هدفی که برگزیده اید واقع بینانه است؟

آیا می توانید همین امروز به آن برسید؟

اگر نمی توانید آن را به روز دیگری موکول کنید،امااگر قصد انجامش رادارید،اگربرای انجام آن آماده هستید،

به فردا موکول کردن آن ، فردایی که ممکن است هرگز نیاید، بی مورد است.

 

ساختن و داشتن یک تصویر خوب یکی از ابزار اصلی در پرورش و تقویت خلاقیت است.

 

برگرفته از کتاب روان شناسی خلاقیت 

ماکسول مالتز