ترس، دو دلی و شک و شبهه بزرگترین دشمن موفقیت افراد است.

🔴عموما سه ترس وجود دارد که از بزرگترین موانع تصمیم گیری برای افراد محسوب می شود.

✅ترس از عدم موفقیت
✅ترس از انتقاد دیگران
✅ترس از عدم پذیرش از سوی دیگران

ترس های فوق دشمنان قدرتمندی هستند که باید با انها مقابله کنید اینها چیزهایی هستند

که شما را از اقدام و عمل واقعی باز می دارد. تفاوت میان افرادموفق و نا موفق این است

که افراد موفق قادر هستند که شجاعت خود را زمان بیشتری حفظ کنند و برترس خود مسلط شوند. 

 

ایده ،خلاقیت و نوآوری