تبلیغات خلاقانه  خلاقیت زمینه ساز نوآوری و کار افرینی است.         ایده،خلاقیت و نوآوری