کدامیک از مردان تصویر چپ دست هستند؟       ایده ،خلاقیت و نوآوری