معماری خلاقانه هنر از ارکان اصلی در خلاقیت و ایده پردازی است.             ایده، خلاقیت و نوآوری