مشکلات می توانند باعث رشد شوند دختری نزد پدرش رفت و از مشکلات و اینکه زندگی خیلی سخت شده شکایت کرد. پدرش او را به آشپزخانه برد و سه ظرف آب را روی اجاق گذاشت تا بجوشند. سپس یک هویج خرد کرد و در ظرف…