چالش کسب و کارها با شناخت صحیح از مسیر کسب و کار خود می توانید چندین قدم جلوتر باشید و سریعتر به موفقیت برسید.   ویدیو چالش کسب و کارهادرحوزه سلامت  دکتر محسن برزگر خلیلی مدرس و مشاور کارآفرینی همراه با دکتر اسدی   ویدیو کامل…