قدرت افکار مثبت و منفی انسان در درجه اول برروی ذهن اوست… همه چیز انرژی است و انرژی توسط ذهن هدایت و کنترل میشود  . همه ی جهان از انرژی تشکیل شده… نوع فکر کردن و فکرها سبب میشود این انرژی به شکل های مختلف…