تمرین خلاقیت تقویت دو نیمکره مغز (نیمکره راست و چپ )   تمرین خلاقیت سبب زمینه سازی در جعت تقویت ذهن و در نهایت بروز ایده سازی میباشد. ایده ،خلاقیت و نوآوری