در استان گرگان ایستگاه اتوبوسی بطور خلاقانه به شکل رادیو طراحی شده است و در تمامی ساعات شبانه روز موسیقی سنتی پخش میکند.