تبلیغات خلاقانه نقش بسیاری در گسترش کارآفرینی دارد.               ایده،خلاقیت و نوآوری