فکر، تفکر بیهوده، مقدار زیادی از انرژی زندگی شما را میسوزاند و هدر میدهد. بدون اینکه به هیچ جایی برود، فقط در اطراف میچرخد. مانند اتومبیلی که خلاص است و شما ساعتها و ساعتها پدال گاز را فشار میدهید و آن صدای هوم و هوم…