کسب و کار تازه از دیدگاه دکتر محسن برزگر خلیلی

مدرس و مشاور خلاقیت و کارآفرینی

 

چه کسانی در کسب و کار تازه موفق می شوند؟

تنها کسانی  در مسیر موفقیت کسب و کار تازه قرار می گیرند

که هرگز تلاش و نوآوری دست برنمی دارند.

 

کسب و کار تازه
کسب و کار تازه

 

ایده، خلاقیت و نوآوری