کسب و کار تازه از دیدگاه دکتر محسن برزگر خلیلی

مدرس و مشاور خلاقیت و کارآفرینی