کتاب نوپای ناب ، اثری نوشته ی اریک ریز است که نخستین بار در سال ۲۰۱۱ به چاپ رسید.

 

اغلب کسب و کارهای نوپا با شکست مواجه می شوند در حالی که

می توان جلوی بسیاری از این شکست ها را گرفت. کتاب نوپای ناب، روش نوینی را مطرح می کند

که در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته و چگونگی ساختار شرکت ها و عرضه ی محصولات را

در جهت مثبت تغییر داده است. اریک ریز، یک کسب و کار نوپا را این گونه تعریف می کند:

تشکیلاتی اختصاص یافته به خلق چیزی جدید در شرایطی کاملاً نامطمئن و تردیدآمیز.

این تعریف هم در مورد کارِ فقط یک نفر در گاراژی خصوصی صدق می کند و هم در مورد گروهی

از متخصصین در شرکتی بزرگ و چندطبقه.

نقطه ی اشتراک این افراد، مأموریتی برای از بین بردن هوای مه آلود شک و تردید،

و کشف بهترین راه برای رسیدنبه تجارتی پایدار و موفق است.

 

کتاب نوپای ناب

 

کتاب نوپای ناب به جایتلف کردن زمان با خلق نقشه ها و طرح های تجاری پیچیده و

گسترده، به کارآفرینان فعالچه در شرکت های کوچک و چه در شرکت های بزرگ، راهی را

پیشنهاد می کند کهاز طریق آن می توانند نگاهی مداوم به مسیر حرکتشان به سوی هدف داشته باشند و

قبل از این که خیلی دیر شود، خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهند.

 

۵ ستون اصلی کتاب نوپای ناب اریک ریز

۱-کارآفرینان در همه جا وجود دارند.

۲- کارافرینی یک نوع مدیریت است.

۳-یادگیری معتبر

۴- بساز-بسنج-یادبگیر

۵-حسابداری نوین

کتاب نوپای ناب

اهمیت کتاب اریک ریز

کتاب نوپای ناب اثر اریک ریز کمک می کند تا به راهکاری برسید که همه خواهان آن هستند

و همچنین می آموزید چه چیزهایی مهم و قابل زمان گذاشتن است و چه مواری بی اهمیت محسوب میشود.

 

ایده ، خلاقیت و نواوری