کتاب خلاقیت و نو آوری در همه حال ، روش ایده پردازی کاربردی و اجرای آنها

 

کتاب خلاقیت و نو آوری در همه حال

معرفی کتاب خلاقیت و نو آوری در همه حال

اگر در باب ریشه های توسعه علمی در کشورهای پیشرفته صنعتی تحقیق و فکر شود،

شاید بتوان گفت خلاقیت، ابداع و نو آوری جایگاه به سزایی در توسعه علمی آنها دارد.

اینکه چرا مردم یک کشور خلاق ترند و چرا تعداد زیادی اختراع و طرح جدید در یک جامعه

پدید می آید، موضوعی است که نمی توان یک دلیل واحد برای آن یافت.تحقیقات متمرکزی

که در قرن حاضر بر مسئله خلاقیت و ابعاد آن صورت گرفته است،نشان داده که می توان با

استفاده از تکنیک ها و روش های خاص، میزان خلاقیت افراد را در حیطه های مختلف ارتقاء داد.

در کتاب حاضر، نویسندگان حاصل تجارب خود را به صورت یک روش مدرن تحت عنوان (Uccello)

به شکلی تنظیم کرده اندکه بر پایه تکنیک های ابداع شده توسط روانشناسان،فرد گام به گام

از مرحله تعریف هدف مشخص به سمت مرحله ایده پردازی و در نهایت اجرای یک ایده عملی

خلاق حرکت کند.نویسنده این کتاب فیونا مک لئود و ریچارد تامسون است.

 

ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#معرفی_کتاب