کدامیک از مردان تصویر چپ دست هستند؟

 

معما

 

 

ایده ،خلاقیت و نوآوری