به نظر شما کدام عدد صحیح است؟

 

معما

 

ایده ، خلاقیت و نوآوری