معما

کدام گزینه صحیح است؟

 

 

ایده،خلاقیت و نوآوری