یک چوب را به گونه ای جابجا کنید تا تساوی برقرار شود.

 

معما و پازل
پازل و معما