عنوان کتاب: ش‍ک‍وف‍ای‍ی‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌
نام پدیدآور: ن‍وش‍ت‍ه‌ ت‍رزا آم‍اب‍ل‍ی‌ (Amabile, Teresa)؛
ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ق‍اس‍م‌زاده‌، پ‍روی‍ن‌ ع‍ظی‍م‍ی‌