⭕️اهداف و اقدامات را برای تیم شفاف کنید.

✅ تصور نکنید همه اعضای تیم از اهداف و مقاصد مورد نظر آگاه هستند،

آنرا بطورکامل توضح دهید.

✅ مطمئن شوید تمامی افراد تیم درک مشترکی از مقاصد و اهداف مورد نظر دارند.

✅ اهداف و اقدامات را به یکدیگر متصل کنید:

با کمک اعضای تیم دو فهرست تهیه کنید فهرست اول اقداماتی که در حال انجام آن هستید

و فهرست دوم نیز اهداف سازمان را نشان دهد .اقداماتی که با محتوای فهرست ها سازگاری ندارند

شناسایی و در صورت لزوم آنها را اصلاح و یا متوقف کنید.

 

 

ایده ،خلاقیت و نوآوری