خودپردازی و تقویت خلاقیت در یک راستا قرار دارند و

بخشی از سازه زندگی خلاق است .

چرا که با درک قوت خویش بهانه ای برای پس نشینی در زندگی نخواهیم داشت.

به قول روبرت لوییس استیونسون :

((تنها هدف زندگی این است که خویش واقعی خود باشیم و بهآنچه لیاقت داریم برسیم.))

 

خودپردازی و تقویت خلاقیت

ای تدارک این خودپردازی نیاز داریم هرروز به خلوت خویش باز گردیم و ببینیم و بدانیم:

 

۱- همان طور که در گذشته موفق شده اید ، می توانید در فعالیتهای جاری هم موفق شوید.

۲- می توانید با اصلاح اشتباهات گذشته از شکست فاصله بگیرید.

۳ -هرروز فرصت تازه ای برای زندگی است و برای رسیدن به هدف هایی که در نظر گرفته اید ،

هرروز به شروعی تازه احتیاج دارید.

۴- برای دستیابی به این هدف ها خلاقیت به خرج می دهید و با ذهنیتی سازنده ،

برای هرروز برنامه ای تدارک می بینید.

۵- احساسات منفی میان شما و خود شما فاصله می اندازدتا ارزشهایتان را کمتر از آنچه هست ببینید.

۶- به ستیز بی امان احساسات منفی می روید و طعم موفقیت را می چشید.

۷- تکبر و نخوت شمارا از خود و دیگران و از خداوند متعال دور می کند.

۸- باخودپردازی از اشتباهات خود درس می گیرید و بی نیاز از چاقو جراح پلاستیک خودشوید.

ذهن را از اضافات و جراحات احساسی پاک کنید و به تصویر ذهنی بهتری برسید.

۹-بارسیدن به تصویر ذهنی مناسب ، تسلیم و واگذاری و عقب نشینی در زندگی بی مفهوم است.

 

باید بدانیم که در طول زندگی خیلی ها از خود فاصله می گیرند و فراموش می کنند که کی هستند و

از چه ساخته شده اند ، چون موریانه به جان خویش می افتند و نیروهای خود را قلع و قمع میکنند .

 

نتیجه گیری:

یادمان باشیم هرگز یک فرد با تصویر دهنی نادرست از خود به موفقیت نمی رسد و هرگز درمسیراورا باور نخواهند داشت.

 

 

برگرفته از کتاب روان شناسی خلاق ماکسول مالتز ترجمه مهدی قراچه داغی

ایده ،خلاقیت و نوآوری