در استان گرگان
ایستگاه اتوبوسی بطور خلاقانه به شکل رادیو طراحی شده است
و در تمامی ساعات شبانه روز
موسیقی سنتی پخش میکند.