خلاقیت در هشدار جالب در کنار جاده که برای جلوگیری از رانندگی در حالت مستی نصب شده است.