تکنیک توهم خلاق

خیلی اوقات آنچه را که فکر می کنیم واقعیت است، واقعیت نیست.

واقعیت ها با پنج حس انسان درک می شوند.چیزهایی که چشم می بیند و

طوری که مغز آن را تفسیر می کند باعث این خطا می شود. چشم می بیند،

در این تفسیر عوامل مختلفی ممکن است دخالت کنند و به گونه ای باعث

تحریف چیزی شود که ما فکر می کنیم واقعیت است.

عواملی چون: تجربیات گذشته فرد، فرضها و تمایلات او و برخی دیگر از فیلترهای

پنهانی که شخص از آنها مطلع نیست.

اما وظیفه ی ذهن چیز دیگری است. کار ذهن مرتب کردن، دسته بندی و قابل فهم کردن

جرقه هایی استکه پس از دیدن، مغز آن را ایجاد می کند بنابراین تصاویری که در ذهن است،

کپی مستقیم اشیاء نیست بلکه کدهای خلاصه ای است که از طریق شبکه ی عصبی مغز می رسد.

تکنیک توهم خلاق
تکنیک توهم خلاق

هدف تکنیک توهم خلاق

منظور و هدف این تکنیک خلاقیت این است که شما بتوانید با قدرت توهم بعضی از اوقات با خطاهای عمدی طور دیگری

به مسائل نگاه کرده تا بدین وسیله اصل و واقعیت موضوع را دریابید. این باعث می شود مقداری اطلاعات از شکاف های

موجود در بافت های عصبی، آزاد شده و به وسیله پیوند با اطلاعات قبلی، الگوی ذهنی جدیدی ساخته شود و

یا موضوع از الگوی ذهنی قبلی به الگوی دیگری انتقال یابد.

بنابراین برای اینکه بتوانیم خلاقانه با موضوعی برخورد کنیم گاهی لازم است با قدرت توهم و تخیل خود آن موضوع را

از زوایای مختلف بررسی کنیم هر چند دیدن از آن زاویه اشتباه به نظر برسد.

شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد خلاق کارهائی می کنند که در ابتدا نامفهوم به نظر می رسد.

شما هم اگرتا بحال به توهمات خودتان اهمیت نمی دادید از همین لحظه به بعد قدر آنها را بدانید .

 

ایده، خلاقیت و نوآوری