تمرین خلاقیت

تقویت دو نیمکره مغز (نیمکره راست و چپ )

 

تمرین خلاقیت

تمرین خلاقیت

سبب زمینه سازی در جعت تقویت ذهن و در نهایت بروز ایده سازی میباشد.
ایده ،خلاقیت و نوآوری