بازی خلاقانه 

بازی تکه های تصویر

زمان مورد نیاز: ۳۰ دقیقه

 

بازی خلاقانه

بازی خلاقانه 

این فعالیت برای حل مسئله مستلزم این است که رهبر یک تصویر یا کارتون شناخته شده را

انتخاب کند که پر از جزئیات باشد. این تصویر باید به تعداد مربع های برابر تعداد شرکت کنندگان

در فعالیت برش داده شود. به هر یک از شرکت کنندگان باید یکی از “قطعات پازل” داده شود و

به آنها دستور داده شود که یک نسخه دقیق از قطعه خود را پنج برابر بزرگتر از اندازه اصلی خود

بسازند. آنها با این مشکل روبرو هستند که نمی دانند چرا یا چگونه کار خودشان بر تصویر بزرگ

تأثیر می گذارد. رهبر می تواند مدادها ، مارکرها ، کاغذها و خط کش ها را به منظور ساده سازی

روند کار و روانتر کردن ، رد کند. وقتی همه شرکت کنندگان بزرگنمایی های خود را به پایان رساندند ،

از آنها بخواهید که قطعات خود را در یک کپی بزرگ از تصویر اصلی روی میز جمع کنند. این فعالیت

حل مسئله به کارکنان یاد می دهد که چگونه در یک تیم کار کنند و این کار “دپارتمان”تقسیم شده

را نشان می دهد ، یعنی این تفاهم که هر شخصی که در بخش خودش کار می کند به یک نتیجه

کلی گروه کمک می کند.

 

ایده، خلاقیت و نوآوری

#کارگاه-خلاقیت

#کارگاه-تیمی

#دکتر_محسن_برزگر-خلیلی

#بازی_خلاقانه

#مدرس_کارآفرینی

#کارآفرینی

#کسب_و_کار

#نوآوری