بازی خلاقانه چالش بنیادی

بازی چالش بنیادی

 

خلاصه بازی خلاقانه چالش بنیادی

شرکت کنندگان به مشکلات محدود و بنیادی که راه حلی برای آنهاوجودندارند،پاسخ می دهند.

 

لوازم موردنیاز بازی:

لوازم التحریربرای تمام شرکت کنندگان.

 

روش بازی :

 

به شرکت کنندگان جهت پاسخ به یک مساله ۳دقیقه زمان اختصاص دهید.

درطی این زمان انتظار زیادی از آنها وجود ندارد،اماتنهاارایه یک پاسخ توسط آنهاازاهمیت خاصی برخوردار است،

حتی اگر پاسخ فوق تاحدودی باورنکردنی و احمقانه باشد. بعداز اتمام ۳ دقیقه از چندتن ار آنان تقاضاکنید

که پاسخ هایشان را یکپارچه نمایند.

اولین مساله رابصورت زیر مطرح کنید:

((راهی را جهت کاهش آلودگی هوا در طی ۳۰روز آینده کشورتان ارایه نمایید.شما۳ دقیقه فرصت دارید،شروع))

بعدازاینکه ۳ دقیقه به پایان رسید ، از افرادی بخواهید که ایده هایشان رابطور مشترک ارایه نمایند.

 

اهداف بازی :

 

۱-تقویت ایده پردازی و خلاقیت 

۲- تقویت تفکر خلاق

۳- تقویت اعتمادبنفس و جرات ورزی

۴- تقویت کارگروهی و به اشتراک گذاری

 

برگرفته از کتاب بازی هایی برای مدیریت خلاقیت

 

ایده، خلاقیت و نوآوری

کارآفرینی

مدیریت