بازی خلاقانه سر جنباندن

بازی خلاقانه سر جنباندن

خلاصه بازی خلاقانه سرجنباندن

 

افراد به صورت دونفره باهم کار می کنند به طوری که یکی ار آنها شنونده و دیگری گوینده است .

فرد شنونده تنها با تکان دادن سر به صورت متوالی ، فرذ گوینده را به گفتن جملات خاص ، تر غیب می کند.

 

ابزار مورد نیاز بازی خلاقانه سر جنباندن

یک عدد زمان سنج و کمی حوصله ، ( مانند ساعت مچی)

روش بازی خلاقانه سرجنباندن

گروه ها را به تیم های دونفره تقسیم کنید . در هر گروه یک نفر شنونده و یک نفر گوینده است .

از تمام شنوندگان بخواهید تا جمله ای را که دوست دارند گوینده درمورد آن صحبت کند بنویسند .

سپس درباره بازخور شنونده صحبت کنید.

گوینده موظف است درمورد هر چیز یا شخصی صحبت کند و به بازخورهای شنونده توجه نماید.

شنونده موظف است هنگامیکه گوینده مطلبی نزدیک به جمله مورد نظر بیان کرد

با عکس العمل های متقابل (با تکان دادن سر )صحبت گوینده را به مسیر مورد نظرسوق دهد.

بازخورهای دیگر مجاز نمی باشد.سر جنباندن را به گروه تفهیم کنید.

هنگامیکه شنونده احساس کرد گوینده در حال رسیدن به جمله مورد نظر است می بایست دست خود را به نشانه اتمام کار بالا ببرد.

از تیم های مختلف بخواهید جمله مورد نظر تیمشان و نحوه پی بردن گوینده به جمله فوق را برای تمام گروه بیان کنند.

اهداف بازی خلاقانه سر جنباندن

این بازی ، قدرت بازخور را در تشویق بیان و تفکر خلاق نمایش می دهد.

سبب زمینه سازی دز ایده پردازی ، خلاقیت و مهارت بیان خلاقانه است.

بیان کننده قدرت تقویت مثبت می باشد.

نقش و تاثیر کارگروهی را در ایده سازی به اجرا می گذارد.

 

برگرفته از کتاب بازی هایی برای مدیریت خلاقیت

 

ایده ،خلاقیت و نوآوری