تکنیک اسکمپر ، نخستین بار توسط باب اِبِرلی معرفی شد .

واژه‌ی اسکمپر (SCAMPER)، ابتدای نام هفت تکنیک است که عبارتند از:

(Substitute) جایگزین کردن، (Combine) ترکیب کردن، (Adapt) سازگار کردن،

تغییر دادن (put to another use)، (Modify) به‌کارگیری برای کاربردهای دیگر،

(Eliminate) حذف کردن و (Reverse) معکوس کردن.

 

۱-جانشین سازی S-Substitution

در این مرحله این موضوع مطرح است که چه چیز را می توان جانشین مورد مد نظر قرارداد ؟؟

 

بطور مثال :

پارچه جانشین دستمال 

استفاده از انزی خورشیدی به جای سوخت

 

۲-ترکیب کردن C-Combine 

در این مرحله این موضوع مطرح است که چه چیزی را می توان با مورد مد نظر ترکیب کرد؟؟

 

بطور مثال:

ترکیب یخچال و فریزر

ترکیب تصویر و صدا 

اسکمپر

۳-رفاه،سازگاری ،تعدیل کردن A-ADAPT

در این مرحله ایجاد شبیه سازی مورد مدنظر در راستای رسیدن به رفاه بیشتر

 

بظور مثال:

استفاده از نی خمیده در خوردن نوشابه

 

۴- تغییر ،برزگ سازی M-maginfy/modify

در این مرحله ایجاد تغییر مورد مدنظر مطرح است

بطور مثال:

تغییراتی همچون بزرگ تر شدن ، تغییر رنگ……..

۵-سایر موارد استفاده P-Put to other uses

در این مرحله استفاده اط موضوع مدنظر در موارد دیگر مطرح است.

 

بطور مثال:

استفاده از زباله برای تولید برق

استفاده از مواد دور ریختنی برای تولید کاغذ

 

۶-حذف کردن E-Elimination

در این مرحله آنچه مهم است حذف موارد اضلفی است.

 

بطور مثال:

حذف سیم از تلفن ها و ساخت تلفن بی سیم.

 

۷-معکوس سازی R-Reverse

در این مرحله موضوع مدنظر از طریق واژگون سازی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

بطور مثال:

به جای جمله (پس از فروش پس گرفته نمی شود ، می توان نوشت 

پس از فروش پس گرفته می شود.)

 

هدف از تکنیک اسکمپر :

یافتن راه حل مساله با استفاده از قدرت تصور در ابعاد و جهات مختلف است 

از طریق اجرای ۷ مرحله  تکنیک اسکمپر به تفکر خلاق و حل مساله میتوان رسید.

 

ایده ، خلاقیت و نواوری