201573119454460a

معما

/
پرسشی که در هنگ کنگ و برای امتحان ورودی سال اول راهنمایی طراحی شده بود…